Video clip


Lễ Phép Khi Ở Nhà

LQVH: Thơ: Yêu mẹ - Giáo viên: Nguyễn Hoa

LQVH: Thơ: Đèn giao thông - Giáo viên: Bích Thảo

LQCV - Tập tô chữ p,q - Giáo viên: Ngọc Trâm

Hoạt động giáo dục âm nhạc

Hoạt động giáo dục âm nhạc

LQVH: Truyện: Thỏ và sóc đi tắm nắng

LQVH: Truyện: Thỏ và sóc đi tắm nắng

LQVH: Truyện: Thỏ và sóc đi tắm nắng

LQVH: Truyện: Thỏ và sóc đi tắm nắng

LQVH: Truyện: Thỏ và sóc đi tắm nắng

LQVH: Truyện: Thỏ và sóc đi tắm nắng